honest

  • ต้องมีความซื่อสัตย์ หากคิดจะรัก

    ความซื่อสัตย์ คือ การมีความซื่อตรงสุจริต มีความจริงใจ ไม่มีความลับ หรือปกปิดเรื่องใดๆ มั่นคงในศีลธรรมต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งกาย วาจา ใจ ผู้ใดมีความซื่อสัตย์ผู้นั้นจะนำพาความเจริญทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและบ้านเมือง