ไม่ตัดสินคนอื่น

  • ไม่ตัดสินคนอื่นเพียงแค่เพราะ “คิดว่า…”

    ในชีวิตหนึ่งเราต้องพบเจอผู้คนใหม่ๆ มากหน้าหลายตาที่เวียนมาพบเจอแล้วก็ผ่านไป บางทีเพียงแค่การพบเจอในระยะเวลาสั้นๆ เพียงชั่วคราวไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนและความคิดที่แท้จริงของบุคคลนั้นๆ ได้